مقالات کسب و کار

از کار افتادگی در تامین‌ اجتماعی به چه مفهوم است؟
از کار افتادگی در تامین‌ اجتماعی به چه مفهوم است؟

بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار و بروز ازکارافتادگی نمی‌شود، بلکه ‌این کاهش باید پایدار باشد؛ زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون‌های پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام می‌شود.️

ادامه مطلب

تنظیم قرارداد خارجی
تنظیم قرارداد خارجی

در رابطه با تنظیم قرارداد خارجی می توان گفت که اصل ۷۷ قانون اساسی کشور ما به موضوع قراردادهای بین المللی پرداخته و بیان می دارد انجام هر قرارداد و موافقتنامه و عهد نامه های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

ادامه مطلب


8/24