مقالات ثبتی

ثبت شرکت استارت آپ
ثبت شرکت استارت آپ

استارت آپ به مجموعه منظمی گفته می شود که از نظر قانونی یک شرکت رسمی محسوب نمی شود. این مجموعه کاملا خصوصی است و تأمین بودجه و مخارج آن کاملا بر عهده مؤسسان مجموعه است. استارت آپ از قوانین و مقررات شرکت های رسمی تبعیت نمی کند و به عنوان یک مجموعه مستقل شناخته می شود.

ادامه مطلب


4/165