مراحل اعتراض به ثبت برند

مراحل اعتراض به ثبت برند

 

ثبت برند

حق استفاده انحصاری از علامت تجاری فقط متعلق به کسی است که آن را ثبت کرده است. ثبت علامت تجاری که در ایران باثبت برند شناخته شده است کاملا اختیاری است مگر در مواردی که قانون ثبت آن را الزامی اعلام کرده باشد . مثلا برای جلوگیری از تقلب و تقلید، نصب و ثبت اجباری علامت صنعتی روی همه اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی ضروری است. در نتیجه برای اینکه برند مورد نظر شما مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار نگیرد باید برندتان را ثبت کنید. در پاره‌ای از موارد ممکن است هنگام ثبت برند به مشکلاتی به وجود آید که می‌توانید به آن‌ها اعتراض کنید.

حق اعتراض به ثبت برند برای چه کسانی است؟

این اشخاص می‌توانند به نشانه‌ای که ثبت تقاضا آن شده یا به ثبت رسیده است، اعتراض کنند:

1. کسانی که نشان ثبت شده را برند تجاری خود می‌دانند.

2. کسانی که علامت ثبت شده را با برند خود به قدری شبیه یابند که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.

 

اعتراض به ثبت برند قبل از ثبت

 

مراحل اعتراض به ثبت برند

1. بعد از انتشار آگهی سی روز فرصت وجود دارد که اگر اعتراضی به علامت تجاری وجود نداشت، شعبه ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری مکلف است در برند را به ثبت برساند.

2. اگر کسی معترض باشد، باید قبل از ثبت برند ظرف مهلت 30 روز از تاریخ نشر آگهی، نامه اعتراض به ثبت برند را با ذکر نام، شهرت، شغل و اقامتگاه همراه با دلائل و مدارک به اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری تحویل دهد.

3. اگر برند و علامت تجاری قبلا به اسم شخص به ثبت نرسیده باشد باید طبق ماده 16 اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری تقاضای ثبت برند را ارائه دهد.

4. اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری موظف است براساس ماده 54 قانون ثبت اختراعات وعلامت تجاری که اعلام داشته است: ظرف10روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، شعبه ثبت علامت تجاری و اختراعات باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت با اشخاصی که ماده 46 تعیین کرده است ابلاغ کند. در ضمن طریقه ابلاغ اعتراض نامه در آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی تعیین شده است.

5.اعتراض به اظهارنامه ثبت برند را اداره مالکیت صنعتی طی ابلاغیه‌ای تحت عنوان "اخطار اداری به متقاضی ثبت برند" ارسال می‌کند تا شخص ظرف مدت 10 روز از تاریخ رویت اخطار، تمکین یا عدم تمکین خود را نسبت به اعتراض کتبا به همان اداره ابلاغ کند.

6. در ابلاغ نامه به طور صریح به ابلاغ شونده اخطار داده می‌شود که اگر اعتراض معترض را قبول دارد، درخواست ثبت برند را پس بگیرد. به این صورت پس از اعلام قبولی یا تسلیم درخواست کننده ثبت به اعتراض معترض، مطابق ماده 55قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری، درخواست متقاضی مسترد شده و به صورت کتبی به معترض به عنوان پاسخ اعتراض ابلاغ می‌گردد. اگر علامتی که شخص معترض مد نظر دارد قبلا توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد؛ براساس اظهارنامه‌ای که حین اعتراض و مطابق ماده53 آیین نامه ارائه کرده، نسبت به ثبت برند وی اقدام می‌شود. اما در صورتی‌که درخواست کننده اعتراض را نپذیرد، در این صورت معترض ثبت 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به درخواست کننده، مهلت دارد؛ که طبق ماده 56 قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی تهران از محکمه صالح علیه متقاضی ثبت، دادخواهی کند. سپس دادگاه وارد عمل شده و در صورت لزوم مراتب را به کارشناسی رسمی ارجاع می‌دارد تا با بررسی نشانه، نظرات کارشناسی را اعلام کند. در آخر اداره  ثبت اختراعات و علامت تجاری، مطابق حکم قطعی دادگاه عمل می‌کند. ولی اگر معترض در ظرف مهلت اعلام شده طرح دعوی نکند اداره مالکیت صنعتی برند را پس از احراز گواهی دفتر دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم تقدیم دادخواست از طرف معترض، به نام معترض عليه به ثبت می‌رساند. در صورتی‌که معترض قادر نباشد تمام اسناد و مدارک خود را به دادخواست اضافه کند رئیس دادگاه در صورت لزوم به تقاضای اعتراض به ثبت برند او مهلتی که نباید بیش از شش ماه باشد می‌دهد.

ثبت برند و علامت تجاری خود را با خیالی آسوده به متخصصان این امر در ثبت سفیر بسپارید تا در کوتاه‌ترین زمان مراحل ثبت را انجام دهند

 

اعتراض به ثبت برند بعد از ثبت

 

مراحا اعتراض به ثبت برند

اگر شخص ذینفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشده باشد و علامت تجاری به نحوی باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد؛ مطابق ماده 22قانون ثبت اختراعات و علامت تجاري شخص می‌تواند تا 3 سال از تاریخ ثبت، اعتراض به ثبت برند خود را به اداره مربوطه اعلام کند. بعد از انقضای مدت گفته شده اعتراض به علامت تجاری و اختراع قابل پذیرش نیست، مگر در دو حالت:

1. اگر معترض ثابت کند که صاحب علامت ثبت شده در زمان ثبت مطلع بوده که علامت را شخص معترض یا کسی که به معترض علامت را منتقل کرده قبلا به طور مستمر استفاده کرده است.

2. اگر معترض عليه یعنی صاحب علامت ثبت شده ثابت کند که معترض قبل از انقضای مدت 3سال از ثبت برند باخبر بوده ولی اعتراض نکرده است که در این صورت اعتراض معترض قابل قبول نیست.

شخص معترض درخواست اعتراض به ثبت برند را طی اعتراض نامه‌ای به دادگاه عمومی تقدیم می‌دارد و طی آن تقاضای ابطال می‌کند برای علامت تجاری یا ورقه اختراعی را که در ایران به ضرر او ثبت شده است.

اعتراض به رد تقاضای ثبت علامت تجاری

اعتراض به اداره مالکیت صنعتی به دلیل رد تقاضای ثبت برند طبق ماده 7قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری، متصدی شعبه ثبت برند باید طی 15روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، نسبت به قبول یا رد آن تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. اگر تقاضای ثبت برند متقاضی به هر دلیلی رد شود باید مراتب با ذکر دلیل رد تقاضا به متقاضی اعلام شود. شخص می‌تواند ظرف مدت 10 روز از این تصمیم به دادگاه عمومی مربوط به اعتراض به ثبت برند اعلام شکایت کند. توجه داشته باشید که حكم دادگاه قابل تجدید نظر و فرجام است. درصورتی‌که حکم قطعی در مورد ثبت علامت از مرجع قانونی صادر شود اداره مالکیت صنعتی موظف است مطابق ماده 8 قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری ظرف 15 روز از تاریخ تقدیم رونوشت حکم دادگاه نسبت به ثبت برند اقدام کند و گواهی رسمی را تقاضا کننده تقدیم نماید.

جعل علامت تجاری چه مجازاتی دارد؟

1. بنابر ماده 122 هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را با آگاهی جعل کند یا با دانستن مجعول بودن از آن استفاده کند یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر بخشی از خصوصیات آن مبادرت نماید طوری‌که سبب فریب خریدار شود، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

2. براساس ماده 123 هرکس محصولی را که علامت جعلی یا تقلیدی دارد و یا علامت و نشانی دارد که به ناحق از آن استفاده شده است و آن را از ایران صادر و یا وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود .

3. مطابق ماده ۱۲۴ افرادی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که حتما باید آن نشان تجاری را داشته باشد استفاده نکنند. همچنین کسانی که با آگاهی به این موضوع چنین محصولی را به فروش برسانند به ذیل به حبس تا شش ماه محکوم می‌شوند.

اعتراض به ثبت علامت تجاری و دعوای ابطال علامت تجاری چه تفاوتی د ارد؟

اعتراض به ثبت علامت تجاری به این صورت است که شخص معترض قبل ازثبت علامت تجاری اقدام می‌کند و هدف این است که از ثبت علامت تجاری جلوگیری شود. اما دعوای ابطال علامت تجاری دعوایی است که پس از ثبت علامت تجاری طرح می‌شود.