دادخواست طلاق از طرف زوجه

طلاق به درخواست زن از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و دعاوی حقوقی نیز مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به موجب دادخواست به عمل می آید.قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.یعنی قبل از فراگیر شدن ثبت الکترونیک دادخواست پس مقررات راجع به تقدیم دادخواست الکترونیک و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این قانون مورد بحث قرار نگرفته.در حال حاضر برای تنظیم دادخواست نیاز به هیچ فرم مخصوصی نیست و متقاضی باید با به همراه داشتن متن دادخواست خود به یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و اقدام به ثبت متن بنماید البته وکلای دادگستری نیازی به مراجعه حضوری به این مراکز ندارند و خود نیز می توانند در دفتر وکالت خود اینکار را انجام دهند.

شروط مندرج در عقد نامه که توسط زوجین امضا می شود و در صورت تحقق هر یک از این شروط و اثبات ان در دادگاه زن وکیل در طلاق خواهد بود

یکی دیگر از شرایط طلاق از طرف زن عدم پرداخت نفقه و سایر حقوق ظرف شش ماه  و اثبات ان

سو رفتار و یا سو معاشرت مرد به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل شود

ابتلا زوج به امراض صعب العلاج  به حدی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره امیز باشد

جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا جایز نباشد

اشتغال مرد به شغلی که به شان و ابروی زن لطمه وارد کن و این موضوع مورد تایید دادگاه قرار بگیرد

محکومیت  قطعی مرد به مجازات مجموعا 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عدم  پرداخت ان منجر به بازداشت به 5 سال حبس شود  و حکم مجازات در حال اجرا باشد

اعتیاد مرد به حدی که  به اساس زندگی لطمه بزند و ادامه زندگی را برای  زوجه دشوار کند

ترک زندگی توسط مرد ویا شش ماه متوالی غیبت بدون دلیل موجه که این صورت زن با مراجعه به دادگاه و اثبات ان میتواندحکم طلاق بگیرد

محکومیت قطعی در اثر انجام جرم سرقت و اجرای هر گونه مجازات  حدی مثل  تبعید حدی یا  تعزیری مانند مجازات زندان در اثر نزاع و درگیری خیابانی که این امور مغایر با شان زن باشد

عقیم بودن یا سایر عوارض جسمی مردکه باعث میشود بعد از گذشت پنج سال  از ازدواج زوجین بچه دار نشوند

مفقود الاثر شدن مرد که بعد شش ماه از مراجعه به دادگاه هنوز یافته نشده است

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر یا اینکه مرد دارای دو زن بوده ولی به تشخیص دادگاه نتواند عدالت را بین انها رعایت کند